Rush steeds beter

De rug­by­ers van Rush be­gon­nen roes­tig aan het sei­zoen, maar heb­ben zo lang­za­mer­hand hun draai ge­von­den in de der­de klas­se. Te­gen As­crum 4 werd al­weer de der­de over­win­ning op een rij ge­boekt (36-24) waar­mee de ploeg van trai­ner Ri­chard de Groot zich ste­vig in de mid­den­moot heeft ge­nes­teld. ,,Je ziet dat we groei­en­de zijn en dat het al­leen nog maar be­ter kan wor­den'', kon De Groot daar­om zeg­gen.

Win­de­ri­ge

Op het win­de­ri­ge sport­com­plex in Scha­gen was het de thuis­ploeg die als eer­ste van zich liet spre­ken via Sam Snaas die be­heerst de eer­ste try van de mid­dag kon druk­ken 5-0. Door­dat de con­ver­sie werd ge­mist kon­den de be­zoe­kers na hun try op een 5-7 voor­sprong ko­men.

Rush dat de eer­ste helft speel­de met de wind in de rug nam hier­na het ini­ti­a­tief ste­vig in han­den en liep nog voor het rust­sig­naal uit naar een 24-7 voor­sprong via try's van Den­nis Ver­brug­gen, Rob­bert Ver­schoor en Dean Hars­veld door twee rake con­ver­sie­trap­pen van Ivar Ligt­hart was er een com­for­ta­be­le voor­sprong.

Le­ren

,,We heb­ben een jong team dat nog een hoop moet le­ren an­ders was onze voor­sprong in de eer­ste helft nog wel gro­ter ge­wee­st'', al­dus De Groot die zag dat zijn for­ma­tie het in de be­gin­fa­se van de twee­de helft moei­lijk had. ,,Zij had­den toen het wind­voor­deel en daar speel­den ze ze­ker in het be­gin goed op in. Daar­door kwa­men ze te­rug tot 24-17, maar daar­na pak­te wij ge­luk­kig het ini­ti­a­tief weer over.’’

On­no­dig

De thuis­ploeg liep via try's van Bob van Dok en Ver­brug­gen en een rake con­ver­sie van Snaas uit naar 36-17. ,,We had­den het duel toen in de tas zit­ten waar­door we de teu­gels iets lie­ten vie­ren en dan zie je dat we toch nog on­no­dig een try weg­ge­ven'', wist De Groot die des­on­danks con­tent was met de 36-24 over­win­ning,. ,,We zit­ten in een jaar waar­in we moe­ten over­le­ven en nieu­we jon­ge spe­lers wil­len in­pas­sen in het team. Dan is het lek­ker dat je nu een se­rie van drie ge­won­nen wed­strij­den op een rij neer­zet waar­door je de on­der­ste ploe­gen in de com­pe­ti­tie voor­lo­pig kwijt bent.’’

Dat het goed gaat met de club is niet al­leen te mer­ken bij de man­nen, maar ook bij de vrou­wen die dit jaar als clus­ter sa­men­spe­len in een team dat ver­der be­staat uit speel­sters van de rug­by­clubs Alk­maar en Hoorn.

Foes­te Moi­den

Foes­te Moi­den zo­als ze zich­zelf noe­men tim­mert aar­dig aan de weg in de twee­de klas­se. ,,Het gaat ge­wel­dig we doen mee om de bo­ven­ste plaat­sen en je ziet dat we met de week be­ter op el­kaar in­ge­speeld ra­ken'', al­dus aan­voer­ster Ma­ris­ka Rijn­ders die het idee van een team ge­bo­ren zag wor­den tij­dens het vrien­den­toer­nooi. ,,We be­sef­ten toen dat er toch wel heel wat mei­den wa­ren die in­te­res­se had­den. We zijn toen gaan bel­len met de an­de­re ver­e­ni­gin­gen en na een aan­tal ke­ren te heb­ben mee­ge­traind heb­ben we ons daar­bij aan­ge­slo­ten.’’

Te­gen Lady Be­ars boek­ten de da­mes een ver­dien­ste­lij­ke 59-5 zege.